skip to Main Content

Què és la nova reserva de capitalització? Ens farà estalviar impostos?

És una nova reserva indisponible que farà que no es tributi per la part del benefici que destinem a la seva constitució, i ja es aplicable pel tancament de l’exercici 2015.

Qui pot dotar aquesta reserva?
La majoria de les empreses, independentment de la seva mida,  tant les grans, com les mitjanes i petites.

Quin és el seu objectiu?
Incrementar el finançament propi o la seva proporció en relació al finançament aliè  de les empreses, és a dir, que les empreses es capitalitzin, s’endeutin poc i reparteixin pocs dividends.

Quins són els requisits per a  la seva dotació:

• L’increment dels fons propis de l’empresa s’haurà de mantenir durant 5 anys des del tancament de l’any on s’apliqui, excepte en el cas que existeixin pèrdues comptables.
• S’haurà de comptabilitzar al balanç separat de la resta de reserves.
• La reserva serà indisponible.

Com s’aplica?
Es calcula un 10% sobre l’increment dels fons propis  d’un any a l’altre i es redueix de la base imposable de l’impost. L’import que no es pugui reduir per superar el límit sobre la base imposable, podrà aplicar-se o reduir-se en els períodes impositius que finalitzin als 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en què s’hagi generat el dret a la reducció.

Realment és un estalvi d’impostos?
Amb l’aplicació d’aquesta reserva es pot reduir la tributació en funció del tipus impositiu entre un -2,8%  i -2,5%. Per exemple, les PIMES passen del  25% al 22,5% en l’impost sobre societats.
Tanmateix comparant-ho amb la tributació d’aquests últims anys, l’estalvi no és tant. Per exemple, la majoria de  PIMES tributaven al  20% si mantenien la plantilla  i a més es podien aplicar altres deduccions relacionades amb la reinversió de beneficis,  però ara totes  aquestes han desaparegut amb la nova reforma.

Back To Top
×Close search
Cercar