skip to Main Content

Pla d’empresa i viabilitat

Redactem Plans d’empresa i viabilitat que permeten a l’empresari una correcta presa de decisions tenint en compte tots els punts vitals per tirar endavant un projecte, tant des de la viabilitat tècnica i econòmica com financera.

PLA D’EMPRESA I VIABILITAT

T’orientem en la forma de presentar de la teva idea de negoci.
Presentació de l’equip promotor Els emprenedors i la seva aportació al projecte.
Descripció del producte o servei.
Pla econòmic –financer.
Pla de Màrqueting.
Origen del negoci Elements bàsics de competitivitat i model de negoci.
Anàlisi DAFO (punts forts i punts dèbils).
Estudi de mercat.
Conclusions.

Resum d’Execució

Un resum d’execució és un resum on exposem de manera simplificada i entenedora la informació més rellevant del negoci, fruit de la reflexió , l’estudi i el desenvolupament de la idea de negoci, per així poder demostrar que la idea empresarial tindrà èxit o serà viable.

La  part  financera és vital per al projecte. Comencem pel Pla d’inversió inicial, seguidament farem una previsió de Compte de Pèrdues i Guanys; a continuació calcularem el Pla de Tresoreria per així poder avançar-nos als  cicles periòdics,  poder prendre les millors decisions i fer front als imprevistos. També és interessant el  càlcul del punt d’equilibri i així establir quin és l’ingrés mínim que s’ha d’aconseguir per fer front a les despeses i començar a assolir guanys.

Tant el pla d’empresa com el de viabilitat són una eina imprescindible a l’hora d’aconseguir finançament atès que qualsevol entitat financera, inversors, Business Angels o entitat de Capital Risc, valorarà la viabilitat del projecte i juntament amb altres factors decidirà si hi inverteix.

Back To Top
×Close search
Cercar