skip to Main Content

Són deduïbles les despeses per atencions a clients i les de promoció de vendes?

Les despeses que les empreses suporten per atencions a clients o a proveïdors són deduïbles, però fins al límit de l’1% de la xifra de negocis. En necessària però la justificació de la despesa i la seva comptabilització. Entenem per atencions a clients: regals, dinars d’empresa, lots de Nadal, viatges promocionals, etc. Així, si la xifra de negocis al 2017 és d’un milió d’euros, en aquest exercici seran deduïbles fins al límit de 10.000 euros. El que excedeixi d’aquesta quantia no serà deduïble i tributarà al 25% de l’Impost de societats.

Un altre concepte són les despeses d’escàs valor per promocionar les vendes. Aquestes despeses no estan sotmeses al límit de l’1% de l’import net de la xifra de negocis. És aconsellable que aquest tipus de despeses de promoció (rellotges, bolígrafs, clauers, calendaris, agendes, etc…) s’acreditin i si és possible que portin el nom i/o logotip de l’empresa. És també millor exigir que en la factura o albarà quedi reflectit aquest fet i així es podrà demostrar en qualsevol comprovació per part l’Administració Tributària.

Aquesta diferenciació en el tractament fiscal fa que sigui imprescindible una diferenciació dins la comptabilitat de l’empresa dels dos tipus de despeses. L’esmentada diferenciació en realitat ja s’exigeix als efectes de l’IVA, en la mesura en què l’IVA suportat en les despeses incorregudes per atencions a clients no és deduïble, mentre que sí ho és el suportat per les despeses incorregudes en la promoció de les vendes.

Cal esmentar que no és una qüestió exempta de controvèrsia, precisament, per la fina línia que separa una tipologia de despeses de l’altra, ja que és evident que qualsevol atenció a clients té com a finalitat última la promoció de les vendes.

No existeix en l’ordenament jurídic espanyol una definició de cap dels dos conceptes, la doctrina administrativa ha entès fins al moment que la promoció de les vendes suposa la publicitat i divulgació de la informació sobre el producte que es vol vendre, mentre que una atenció a un client busca la seva fidelització i gestionar les relacions públiques de l’empresa.

Back To Top
×Close search
Cercar