skip to Main Content

Hem de pagar la plusvàlua municipal quan venem un immoble?

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) des de sempre s’ha percebut com un impost injust i desproporcionat per part dels ciutadans. La normativa que el regula argumenta  que és un tribut que grava l’increment del valor que experimenten els terrenys i que es genera en el moment de la transmissió. L’import que es té en compte pel seu càlcul és el valor cadastral que té el terreny en el moment de la transmissió, i aquí es on sorgeix la polèmica.

Tots sabem que  molts dels valors cadastrals de molts ajuntaments són excessius. A més per desgràcia en molts casos la transmissió de l’immoble  genera una pèrdua, ja que es malvèn per no perdre més diners o per generar liquiditat o perquè són les condicions del mercat.  Això porta a reflexionar sobre la desproporcionalitat i vulnerabilitat del principi constitucional de capacitat econòmica d’aquest impost, i ha sigut això últim el que ha fet que el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit una qüestió d’inconstitucionalitat.

Hem d’esperar la sentència de l’alt Tribunal però sembla de sentit comú que es resolgui favorablement ,en el sentit de  gravar únicament aquells supòsits en  que efectivament  hagi hagut un increment de valor i que l’impost a pagar ha d’esser, en tot cas, proporcional a l’increment de valor experiment pel terreny.

Si hem realitzat o tenim previst realitzar en els propers dies o mesos una venda d’un immoble seria convenient  preparar  la documentació relacionada amb la compra com escriptures, factures, taxacions, peritatges, etc… i la documentació actual de la transmissió, per anar preparant el recurs davant l’Administració.

Imma Serra i Font
Economista

Back To Top
×Close search
Cercar