skip to Main Content

S’ha de declarar la devolució de la clàusula sòl a la renda?

Hi ha clients d’entitats bancàries que comencen a recuperar interessos pagats de més com a conseqüència de les clàusules sòl. La regularització hauria de  dur-se a terme mitjançant declaració complementària de l’exercici al qual pertanyen. La tributació o no d’aquests imports cobrats dependrà del destí final del préstec:

1) Si es va destinar a altres finalitats diferents a la compra del nostre habitatge habitual: Si el préstec es va destinar a comprar una segona residència o finançar altres necessitats familiars (compra de vehicle, refinançament de deutes, etc,…) els interessos del préstec no s’hauran declarat en l’Impost de la renda. Per tant, la devolució dels interessos (ordinaris o de demora) de la clàusula sòl que pugui fer el banc no tindrà cap incidència.

2) Si es va destinar a la compra d’un habitatge per  arrendar-lo: si l’immoble s’ha llogat a tercers i es van deduir en el seu moment els interessos del préstec en la renda com a despesa, ara s’hauran de presentar declaracions complementàries dels exercicis no prescrits (però no s’aplicarà cap recàrrec ni interès de demora).3) Si es va destinar a la compra del nostre habitatge habitual: En aquest cas l’habitual és que els interessos del préstec s’hagin deduït a la declaració de l’Impost de la Renda. Caldrà aleshores diferenciar si les quotes anuals a deduir, una vegada computats els interessos retornats pel banc, són superiors o inferiors als 9.040€, que és l’import màxim que pot gaudir de deducció. Ens podem trobar en dos supòsits:

a) Una vegada computades les devolucions els interessos a deduir han passat a ser inferiors a 9.040 euros: en aquest cas s’ha de regularitzar. Detallem en un exemple la repercussió que tindrà depenent d’aquesta circumstància.
b) Una vegada computades les devolucions del banc els interessos pagats continuen sent iguals o superiors als 9040€: en aquest suposat no s’ha de regularitzar.

EXEMPLE: El banc retorna 2.000€ d’interessos que corresponen a l’any 2015. En l’exemple 1 es contempla la situació d’una persona que va pagar quotes d’hipoteca per 9.500€ (haurà de regularitzar) i en l’exemple 2 d’una altra que va pagar per import de 13.000€ (no haurà de regularitzar):

La regularització de la deducció no s’haurà d’aplicar en el cas que hi hagués un acord entre les parts de destinar directament a reduir el principal de préstec, sense passar pel compte corrent.

 

Back To Top
×Close search
Cercar