skip to Main Content

5 Preguntes freqüents sobre la declaració de la Renda 2016

1.- Estan exemptes les pensions compensatòries i les anualitats per aliments, per decisió judicial, a favor del cònjuge o fills? Només les anualitats per aliments a favor dels fills estan exemptes. Qui rep pensions compensatòries les haurà d’incloure dins els rendiments de treball i el pagador es podrà reduir de la seva base imposable general l’import pagat per aquest concepte.

2.- Quines despeses es pot deduir el propietari d’un pis llogat? Es pot deduir les quotes del préstec que el va ajudar a finançar la compra? Del total d’ingressos de lloguer percebuts el propietari es pot deduir totes les despeses necessàries per obtenir els rendiments, la part dels interessos de la quota de préstec, les despeses de conservació i manteniment (pintura, substitució d’instal·lacions de calefacció, ascensors, portes de seguretat,…) fins el límit dels ingressos obtinguts. També es podran deduir sense limitació les taxes i tributs pagats ( l’Impost Béns Immobles, la taxa de recollida de deixalles, ..), l’import de l’amortització dels immobles i altres despeses com l’assegurança de la llar, la quota de la comunitat de propietaris, etc.

3.- Si en un dipòsit bancari figuren com a titulars tres persones, però només una d’elles és propietària dels diners dipositats i dels interessos generats, a qui li correspon declarar aquests interessos? Els rendiments dels comptes corrents corresponen als titulars dels mateixos.  Quan existeixin diversos titulars, els rendiments s’han de repartir a parts iguals o en la part que correspongui a cadascú.  Si la titularitat fos d’un sola persona i es pogués acreditar degudament, l’Administració Tributària hauria de respectar aquesta titularitat. Seria aconsellable que el titular del compte bancari coincidís amb el dels diners i els altres fossin els autoritzats.

4.- Si es reben 3.000€ com a premi de la Creu Roja, s’han d’incloure a la declaració de la renda? D’acord a la tributació especial d’aquests premis, els primers 2.500€ estan exempts i  s’haurà de declarar per l’excés, que ja haurà suportat la retenció  corresponent.

5.- Si un major de 65 anys es ven l’habitatge habitual, ha de tributar pel guany generat? No, el guany patrimonial generat per la venda o donació d’immobles per contribuents majors de 65 anys, que sigui el seu habitatge habitual en el moment de la transmissió o fins qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de transmissió, està exempt de tributar per  l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Back To Top
×Close search
Cercar