skip to Main Content

Assessoria fiscal

Assessorament tributari especialitzat: Planificació fiscal i seguiment periòdic per tal d’optimitzar recursos i minimitzar la càrrega tributària d’acord a la legislació vigent. Optimitzem la seva fiscalitat amb total respecte de la legalitat.

Assessorament, càlculs i declaracions

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Impost sobre la Renda de No Residents.
Impost sobre el Patrimoni.
Declaració de bens a l’estranger.
Estimació Objectiva (mòduls).
Assessorament en la fiscalitat de patrimonis personals i familiars.
Impost sobre Societats.
Impost sobre el Valor Afegit.
Impost Activitats Econòmiques.
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Successions.
Càlcul de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys.
Intrastat.
Declaracions Censals.
Règims especials: Cooperatives, Agrupacions d’Interès Econòmic, Fundacions, Associacions…
Resolució de consultes tributàries referent a qualsevol impost.

Gestions davant l’Agència Tributària

Certificacions tributàries.
Sol·licitud de reconeixement d’exempció i beneficis fiscals.
Sol·licitud d’ingressos indeguts i gestió expedients de devolució.
Gestió de notificacions electròniques.
De recaptació tributària: ajornaments i fraccionaments.
Auditories fiscals d’empreses.
Back To Top
×Close search
Cercar