skip to Main Content

Recordar aplicar noves taules d’amortització pel tancament comptable de l’exercici 2015

Per l’any 2015 es va aprovar una nova i única taula d’amortització sense especificar els diferents tipus d’activitat com era l’anterior. S’estableix el coeficient lineal màxim i el període màxim d’amortització dels elements d’immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries. També s’estableix amb caràcter general llibertat d’amortització per bens d’escàs valor fins 300€ de valor unitari, amb un màxim de 25.000euros anuals.

Pels elements patrimonials adquirits amb anterioritat a l’any 2015 s’han de realitzar uns càlculs per concretar el nou coeficient d’amortització : s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent a l’inici d’aquest període, entre els anys de vida útil que restin a l’element segons les noves taules.

Per l’immobilitzat intangible, s’adapta el període d’amortització de “l’actiu amb vida útil definida” a la seva duració i s’augmenta el termini d’amortització de “l’actiu amb vida útil indefinida” de 10 a 20 anys.

Tots aquests canvis s’hauran d’informar a la memòria que s’adjunta a les Comptes Anuals.

Veure nova taula d’amortització 2015

Imma Serra i Font
Economista

Back To Top
×Close search
Cercar