skip to Main Content

S’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’aplaçament o fraccionament a 30.000€.

Amb efectes des del 21-10-2015, no s’exigeixen garanties per a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes de dret públic gestionats per l’AEAT, i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal, quan el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor al moment de la presentació de la sol·licitud.

A l’efecte de la determinació de l’import del deute assenyalat, s’han d’acumular, al moment de la sol·licitud, tant els deutes als quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor pels quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Els deutes acumulables són aquells que constin en les bases de dades de l’òrgan de recaptació competent, sense que sigui necessària la consulta als altres òrgans o organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre a l’efecte de determinar-ne el conjunt. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicats per altres òrgans o organismes.

Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament en tramitació a l’entrada en vigor de l’ordre es regiran per allò establert en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

 

Imma Serra i Font
Economista

Back To Top
×Close search
Cercar