skip to Main Content

Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats

Amb data 28 de novembre i en el marc de la reforma fiscal esdevinguda s’ha publicat la Llei 27/2014 que substitueix la Llei de l’Impost de Societats vigent. Es tracta d’una llei nova que incorpora múltiples modificacions tal i com podeu comprovar en el resum annex en pdf. que us adjuntem com a informació complementària. Per la seva transcendència tributària, destaquem les següents:

·         Incorporació de les societats civils amb objecte mercantil com a subjectes passius de l’Impost de Societats en l’exercici 2016.

·         Ampliació de la base imposable en no considerar-se deduïbles pèrdues per deteriorament.

·         Modificació del tipus de gravamen general, que passa del 30% al 28% al 2015 i al 25% al 2016.

·         Creació d’una nova Reserva de Capitalització Empresarial (que substitueix la reinversió de beneficis).

·         Limitació de compensació a partir del 2016 de les bases imposables negatives, sense termini de caducitat.

·         Creació d’una Reserva d’Anivellament de bases imposables negatives per a les Pimes.

·         Modificacions en el règim de consolidació fiscal i fusions i escissions.

·         Nous percentatges de retenció: Amb caràcter general es redueix del 21% al 20% al 2015 i al 19% per al 2016. Recordem que per a professionals serà del 19% i 18% respectivament.

Adjuntem document amb més informació detallada. Descarregar pdf.

Back To Top
×Close search
Cercar