skip to Main Content

7 Consells per planificar la Renda 2016

1.- Si ets un autònom o emprenedor i  desenvolupes l’activitat econòmica en el mateix pis on vius, t’interessa individualitzar els subministrament per poder deduir-los com a despesa dels ingressos empresarials o professionals. Podràs aplicar-te un criteri combinat de metres quadrats i temps de dedicació a l’activitat. Altres despeses comuns com les de la comunitat de veïns o els tributs o taxes es poden deduir sense problemes en proporció als m2 utilitzats en l’activitat.

2.- Si has venut el teu habitatge habitual durant el 2016 i has obtingut un guany, tens la possibilitat de reinvertit l’import obtingut en la compra d’un altre habitatge habitual i no hauràs de tributar per aquesta renda. Hi ha dos anys per dur a terme  la reinversió i si no es reinverteix en el 2016 s’ha de comunicar a Hisenda la intenció  en el moment de fer la declaració.

3.- Si ets major de 65 anys  i vols vendre el teu habitatge habitual no hauràs de tributar pel guany patrimonial . I si el que vols vendre es un altre tipus de bé o dret pots reinvertir el guany abans de 6 mesos en una renda vitalícia i tampoc hauràs de tributar. En aquest segon cas hi ha un límit de 240.000€.

4.- Si has rebut o has deixat  diners (préstec) algun familiar o amic, et convé formalitzar-ho en un document públic o contracte privat i portar-ho a liquidar per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. D’aquesta manera es pot evitar que l’Administració ho qualifiqui com a donació havent de liquidar l’impost, o com a préstec retribuït amb el seu corresponent interès i retenció sobre rendiment de capital mobiliari.

5.- Qualsevol  ajuda pública que s’hagi rebut tributarà excepte que la llei de l’impost la declari exempta, per exemple el “Pla Pive” per la compra de vehicles,  les ajudes al lloguer o a  la compra d’habitatge.

6.- Si tens previst llogar un habitatge t’interessarà més llogar-ho a una persona física, per habitatge permanent, que a una persona física per a despatx, o a una societat (si no és per habitatge d’algun treballador)  o per llogar-lo com apartament de vacances. Tot això per no perdre la reducció del 60% del rendiment net.

7.- Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Permet fer imposicions en els 5 anys següents, sense superar els 5.000€/any, i els rendiments estan exempts de tributació si esperem retirar els diners un cop passats els 5 anys o més des de la primera imposició. També es poden fer  aportacions a Plans de Pensions amb el límit de 8.000€/any o el 30% de la suma de rendiments de treball i activitats econòmiques.

Back To Top
×Close search
Cercar