skip to Main Content

Reial Decret Llei 8/2014, mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència

Amb data 5 de juliol de 2014 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 8/2014 que, incorpora varies novetats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per la seva transcendència tributaria, destaquem les següents:

·         Amb efectes des del 1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits es declara exempt el guany patrimonial que s’hagi posat de manifest degut a una dació en pagament o d’un procediment d’execució hipotecaria que afecti a l’habitatge habitual del contribuent. També en aquestes situacions s’introdueix una exempció en l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per les persones que transmetin el seu habitatge habitual.

·         Amb efectes també 1 de gener de 2014 es permet la compensació de determinades rendes negatives de la base de l’estalvi degudes a operacions amb deute subordinada o participacions preferents o valors rebuts a canvi d’aquests productes financers.

·         Amb efectes des del 5 de juliol de 2014 s’aprova una reducció del tipus de retenció quedant d’un 15% pels contribuents que generin rendiments d’activitat professional quan:

.- el volum dels rendiments bruts derivats d’aquestes activitats en l’exercici anterior hagi sigut inferior a 15.000€.

.- aquest volum representi més del 75% de la suma dels rendiments integres d’activitats econòmiques i treball obtinguts en l’exercici.

Per l’aplicació d’aquest tipus de retenció reduït, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments el compliment d’aquestes circumstàncies, quedant obligat el pagador a conservar la comunicació degudament signada.

 

Back To Top
×Close search
Cercar