Som especialistes en assessorament, representació i defensa davant totes les administracions tributàries (estatal, autonòmica i local). La nostra professionalitat, basada en l’experiència i formació continuada garanteix la millor defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració Tributària.

  • Actuacions i procediments de gestió tributària: assessorament en presentació de declaracions i autoliquidacions, rectificacions, consultes (comprovació d’estat de devolucions, de dades censals i obligacions tributàries…) Assessorament i representació en requeriments, procediments de verificació de dades i procediments de comprovació limitada, entre d’altres.

“Som pràctics: no embarquem els nostres clients en processos innecessaris si el tema no és viable.”

  • Actuacions i procediments de comprovació i d’inspecció: Representació i assessorament en tots els seus tràmits.
  • Actuacions i procediments sancionadors: Representació i assessorament en tots els seus tràmits, defensa en matèria d’infraccions i imposició de sancions.
  • Actuacions i procediments  de recaptació: Representació i assessorament sobre el pagament de l’obligació tributària, ajornaments i fraccionaments, sol·licitud d’ingressos indeguts i compensació de deutes, entre d’altres.
  • Recursos i reclamacions en via econòmica-administrativa: Interposició, representació i assessorament en tots els seus tràmits.
  • Recursos contenciosos-administratius: Interposició, representació i assessorament en tots els seus tràmits.