Redactem Plans d’empresa i viabilitat que permeten  a l’emprenedor o empresari una correcta presa de decisions tenint en compte tots els punts vitals per tirar endavant un projecte, tant des de la viabilitat tècnica i econòmica com financera:

– T’orientem en la forma de presentar de la teva idea de negoci.
– Origen del negoci. Elements bàsics de competitivitat i model de negoci.
– Presentació de l’equip promotor. Els emprenedors i la seva aportació al projecte.
– Descripció del producte o servei.
– Estudi de mercat.
– Pla de Màrqueting.
– Pla econòmic –financer.
– Anàlisi DAFO (punts forts i punts dèbils)
– Conclusions.

Al Pla d’Empresa i al de viabilitat hi adjuntem un Resum d’Execució, és a dir, un resum on exposem de manera simplificada i entenedora la informació més rellevant del negoci, fruit de la reflexió , l’estudi i el desenvolupament de la idea de negoci, per així poder demostrar que la idea empresarial tindrà èxit o serà viable.

La  part  financera és vital per al projecte. Comencem pel Pla d’inversió inicial, seguidament farem una previsió de Compte de Pèrdues i Guanys; a continuació calcularem el Pla de Tresoreria per així poder avançar-nos als  cicles periòdics,  poder prendre les millors decisions i fer front als imprevistos. També és interessant el  càlcul del punt d’equilibri i així establir quin és l’ingrés mínim que s’ha d’aconseguir per fer front a les despeses i començar a assolir guanys.

Tant el pla d’empresa com el de viabilitat són una eina imprescindible a l’hora d’aconseguir finançament atès que qualsevol entitat financera, inversors, Business Angels o entitat de Capital Risc, valorarà la viabilitat del projecte i juntament amb altres factors decidirà si hi inverteix.

En els següents enllaços trobaràs algunes plataformes de Business Angels i acceleradores de negocis perquè hi puguis presentar el teu negoci o start-up. Nosaltres t’ajudarem a preparar la documentació perquè el procés sigui més senzill.