Assessorament tributari especialitzat: Planificació fiscal i seguiment periòdic per tal d’optimitzar recursos i minimitzar la càrrega tributària d’acord a la legislació vigent.

“Optimitzem la seva fiscalitat amb total respecte de la legalitat.”

Assessorament, càlculs i declaracions :

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre la Renda de No Residents
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Declaració de bens a l’estranger
 • Estimació Objectiva (mòduls)
 • Impost sobre Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost Activitats Econòmiques
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Successions.
 • Càlcul de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys.
 • Intrastat
 • Declaracions Censals
 • Règims especials: Cooperatives, Agrupacions d’Interès Econòmic, Fundacions, Associacions…
 • Resolució de consultes tributàries referent a qualsevol impost.
 • Assessorament en la fiscalitat de patrimonis personals i familiars.

Gestions davant l’Agència Tributària:

 • Certificacions tributàries
 • Sol·licitud de reconeixement d’exempció i beneficis fiscals
 • Sol·licitud d’ingressos indeguts i gestió expedients de devolució
 • De recaptació tributària: ajornaments i fraccionaments.
 • Gestió de notificacions electròniques
 • Auditories fiscals d’empreses